ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា
fontsizeup fontsizedown

 français    Cambodian  
[ស្ូមអាន...] សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក វ៉ាំងសង់ ហ្វ្លរៀនី (Vincent Floreani) អ្នកនាំពាក្យរង (...)

ទំព័រមុខ

08.08.2014
នួន ជា អតីត​មេដឹក​នាំ​លំដាប់​ទី២​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម និង​ខៀវ សំផន អតីត​ប្រមុខ​រដ្ឋ​នៃ​របប​នេះ ទើប​ត្រូវ​បាន​សំរេចថា​មានទោស​អំពីបទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្ស​ជាតិ ហើយ​ត្រូវ​បាន​កាត់ទោស​អោយជាប់​ពន្ធនាគារ​អស់មួ​យ​ជី​វិត​។ [ស្ូមអាន...]

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

អាគារលេខ១, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : 023 430 020 / ទូរសារ : 023 430 037

ប្រកា​​​​​​រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវដឹ​ង

គេហទំព័រផេ្សងៗ

Facebook Twitter Google+ Storify Youtube Dailymotion Flickr RSS